VM1

Starting from
$5.00/mo
 • Disk 25 GB SSD
 • CPU 1 CPU
 • RAM 1 GB
 • Bandwidth 2 TB
 • IP 1 IPv4

VM3

Starting from
$10.00/mo
 • Disk 55 GB SSD Disk
 • Processor 1 CPU CPU
 • RAM 2 GB RAM
 • Traffic 2 TB Bandwidth
 • IP 1 IPv4 IP

VM5

Starting from
$25.00/mo
 • Disk 80 GB SSD
 • Processor 2 CPU
 • RAM 4 GB RAM
 • Traffic 3.00 TB Bandwidth

VM8

Starting from
$45.00/mo
 • Disk 160 GB SSD
 • Processor 4 CPU
 • RAM 8 GB RAM
 • Traffic 4.00 TB Bandwidth

VM11

Starting from
$85.00/mo
 • Disk 320 GB SSD
 • Processor 6 CPU
 • RAM 16 GB RAM
 • Traffic 5.00 TB Bandwidth

VM12

Starting from
$100.00/mo
 • Disk 384 GB SSD NVMe
 • Processor 4 CPU
 • RAM 16 GB RAM
 • Traffic 5.00 TB Bandwidth

VM14

Starting from
$165.00/mo
 • Disk 640 GB SSD
 • Processor 8 CPU
 • RAM 32 GB RAM
 • Traffic 6.00 TB Bandwidth

VM16

Starting from
$400.00/mo
 • Disk 1280 GB SSD
 • Processor 16 CPU
 • RAM 64 GB RAM
 • Traffic 10.00 TB Bandwidth

VM17

Starting from
$700.00/mo
 • Disk 1600 GB SSD
 • Processor 32 CPU
 • RAM 96 GB RAM
 • Traffic 15.00 TB Bandwidth